125

การรับสมัครสอบ บุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ


1.
รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561 จำนวน 455 อัตรา

บช.ศ. และ สพฐ.ตร.

รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561

       ประกาศรับสมัครฯ

       รับสมัคร

       พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร
ผู้สมัครโปรดทราบ

* ผู้สมัครตามประกาศกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) สายสอบสวน (สส.1) สามารถสมัครได้ ถึงวันที่ 13 ก.ค. 61

เวลา 16.30 น.
และชำระเงินได้อย่างช้าสุดภายในเวลาที่ธนาคารปิดรับชำระเงิน ในวันที่ 13 ก.ค. 61

* ส่วน ผู้สมัครสอบ สายนิติกร (นก.2), สายบัญชี (บช.3), สายเคมี (พฐ.4), สายฟิสิกส์

(พฐ.5) และสายจุลชีววิทยา (พฐ.6) สามารถชำระเงินได้อย่างช้าสุดภายในเวลาที่ธนาคารปิดรับ

ชำระเงิน
วันที่ 22 มิ.ย. 61 ตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 25 พ.ค. 61 กำหนด เท่านั้น

(ซึ่งขณะนี้เลยกำหนดเวลาชำระเงินแล้ว)


ประกาศกองบัญชาการศึกษา

เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครและเพิ่มเติมจำนวนอัตราการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561 ตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่สอบสวน

(รับสมัครจนถึงวันที่ 13 ก.ค. 61)
คลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศ


การรับสมัครสอบตำรวจที่ผ่านมา           
คำแนะนำในการสมัครสอบ
 
1. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบโปรแกรม Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครสอบ
 
2. ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป
 
3. เพื่อความถูกต้องของการพิมพ์ใบชำระเงิน บัตรประจำตัวสอบ และใบสมัคร กรุณาพิมพ์รายงานด้วย Adobe Reader 8 ขึ้นไป หรือเปิดด้วยโปรแกรม Foxit หรือหากมีปัญหาในการพิมพ์ท่านสามารถทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Foxit คลิกที่นี่
 
4. รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็น รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 35 KB และไม่เกิน
50 KB) และ รูปบัตรประจำตัวประชาชน (ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 90 KB และไม่เกิน 100 KB) กรณีที่ถ่ายรูปโดยกล้องที่มีความละเอียดและขนาดของไฟล์ใหญ่กว่าที่กำหนด จะใช้ในการสมัครสอบตามระบบไม่ได้
 
5. กรณีกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง ให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าสอบข้อเขียน โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด ให้ติดต่อหน่วยที่ท่านได้สมัครสอบไว้ด้วยตนเอง
 
6. ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ ผู้สมัครมีระยะเวลาในการกรอกข้อมูลได้ 35 นาทีนับจากเริ่มกรอกข้อมูล หากใช้เวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะต้องดำเนินการเข้าระบบการสมัครใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
 
6. กรณีเลือกสมัครสายป้องกันและปราบปราม ไม่ต้องเลือกหน่วยที่นั่งสอบ
 
7. กรณีเลือกสมัครสายอำนวยการและสนับสนุน สามารถเลือกหน่วยที่นั่งสอบได้ ที่ปุ่ม "เลือกหน่วยที่นั่งสอบ"